Internasjonal engelsk


Opplegg organisert etter kompetansemål:

Språk og språklæring

Gjøre rede for grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og språkstruktur


Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for oppbygning av tekster i ulike sjangrer


Analysere språklige virkemidler i ulike typer tekster


Gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg


Gjøre rede for egne språklæringsstrategier og språklæringsmålKommunikasjon

Bruke et rikt og nyansert ordforråd av generell og fagspesifikk art


Forstå og drøfte lengre framstillinger om allmenne og faglige emner


Bruke situasjonstilpasset språk i sosiale, faglige og interkulturelle sammenhenger


Skrive tekster med god struktur og sammenheng om allmenne, faglige og litterære emner


Presentere fagstoff muntlig, skriftlig eller i form av sammensatte tekster


Bruke og formidle informasjon basert på tallmateriale og statistikk


Bruke digitale hjelpemidler på en selvstendig, kritisk og kreativ måte til innhenting av informasjon, kommunikasjon og presentasjon av eget stoff


Gjøre rede for og vurdere kildebrukKultur, samfunn og litteratur

Finne fram til og drøfte internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter


Analysere og vurdere noen engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet


Drøfte ulike sider ved flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden


Reflektere over hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon


Drøfte noen internasjonale og globale utfordringer


Drøfte et utvalg av litteratur og sakprosa fra tiden etter 1950 og fram til i dag


Analysere og drøfte minst ett lengre litterært verk og en film


Presentere et større fordypningsarbeid med emne fra internasjonal engelsk eller et annet fag innen eget programområde og vurdere prosessen